Myndigheter

Från Apotekföreningens Mediawiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Det finns omfattande regelverk kring hur läkemedel får forskas fram, tillverkas, säljas, marknadsföras och hanteras och det finns en lång rad av olika myndigheter som har olika ansvar på apoteks- och läkemedelsområdet. De viktigaste för apoteken är Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkmedelsförmånsverket och eHälsomyndigheten.

LV logo.png

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket är en myndighet med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan. Myndighetens viktigaste uppgift är att godkänna läkemedelför försäljning. Man utövar också tillsyn av apotek och ger läkemedelsinformation till allmänheten, hälso- och sjukvård och andra myndigheter.

Här kan du läsa mer om hur det går till när ett läkemedel godkänns och kan säljas på apotek [användning]

Läkemedelsverket finansieras framför allt via avgifter. Varje apotek betalar en årlig avgift för sitt apotekstillstånd som framför allt ska täcka kostnaderna för myndighetens tillsyn. Apoteken betalar också andra avgifter som till exempel avgift för försäljning av läkemedel via licens.

Tillstånd för att bedriva apoteksverksamhet


TLV logo.jpeg

TLV Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

TLV är en statlig myndighet vars främsta uppgift är att besluta om vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i läkemedelsförmånerna (Länk), som också kallas högkostnadsskyddet. TLV beslutar även vilken tandvård som ska omfattas av högkostnadsskyddet i det statliga tandvårdsstödet. TLV bedriver även tillsyn över apotekens försäljning.

TLV ansvarar också för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel. Handelsmarginalen består av ett fast belopp och ett procentuellt tillägg baserat på inköpspriset och ska ersätta apoteken för arbetet med att tillhandahålla läkemedel, expediera recept och därtill hörande rådgivning till kund samt hantera generiskt utbyte av läkemedel, men den ska också kompensera för andra kostnader, till exempel för att hålla lager och till exempel kostnader för att ta emot överblivna läkemedel från allmänheten.

Apotekens kostnader för att expediera recept överstiger den statliga ersättningen för detta. Läs mer om apotekens handelsmarginal här


EHM logo.png

eHälsomyndigheten

eHM ansvarar för ett antal register och databaser som apotek och förskrivare använder i sitt arbete. Dessa kommer man åt via tjänster som produceras av myndigheten.

eHM ansvarar också för vissa stödregister som gör att apoteken kan använda för att underlätta och kvalitetssäkra sitt arbete. Ett sådant system är Elektroniskt expertstöd (EES), som hjälper farmaceuter att kontrollera hur olika läkemedel passar ihop. (länk till annat ställe som skriver mer om EES, fokusveckor osv.)

eHM finansieras i huvudsak via avgifter från apotek. Apotek betalar 2 kronor och 10 (2021) öre per expedierad receptorderrad. Det betyder att apoteken betalar över 180 miljoner kronor årligen till myndigheten.

Här kan du läsa mer om eHM:s viktigaste register

Andra viktiga myndigheter

  • Inspektionen för vård och omsorg, IVO - utövar riskbaserad tillsyn över apotekens verksamhet
  • Integritetsskyddsmyndigheten - utövar tillsyn över apotekens hantering av personuppgifter
  • Socialstyrelsen - Tar fram föreskrifter, kunskapsstöd och statistik för att utveckla vården samt utfärdar legitimation till apotekare och receptarier.